„Mowa ojczysta to nie wybrane i dobrane dla dziecka
przepisy i morały, a powietrze, którym dusza jego oddycha”
Janusz Korczak

Polacy w Niemczech tworzą jedną z największych grup narodowościowych. Mimo gwarantowanego przepisami (Traktaty polsko-niemieckie z 1991 roku z załącznikami) prawa do nauki języka polskiego dostęp do lekcji języka polskiego w państwowych szkołach niemieckich jest ograniczony.

Co to oznacza dla Polaków pracujących i wychowujących w Niemczech dzieci? Polskie dzieci tracą nie tylko kontakt z językiem i literaturą polską. Tracą również poczucie tożsamości, łączności z polską tradycją i kulturą. Mogą stracić możliwość nieskrępowanej rozmowy w języku ojczystym z bliskimi mieszkającymi w Polsce. 

Rodzice świadomi są nieubłaganego i naturalnego procesu zapominania przez dzieci języka ojczystego i zastępowania go językiem kraju zamieszkania. Jednak integracja społeczna nie musi odbywać się kosztem utraty języka ojczystego! Migracja to życiowa szansa dwujęzycznego kształcenia dzieci pod warunkiem, że nauka języka polskiego i literatury polskojęzycznej nie zostanie zaniechana. Kompetentne, w mowie i w piśmie, posługiwanie się dwoma językami europejskimi oznacza dla dzieci w przyszłości lepsze szanse na europejskim rynku pracy. 

W odpowiedzi na zgłaszane przez Rodziców potrzeby edukacyjne dnia 19 sierpnia 2009 roku uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Pro Cultura Christiana została powołana Szkoła Polska przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden.

Ofertę nauczania kierujemy do dzieci czasowo przebywających w Niemczech, jak też do dzieci tutaj urodzonych lub pozostających na stałe. Program nauczania obejmuje naukę języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce zgodnie z wymaganiami określonymi w „Podstawie Programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą”. 

Obecnie w szkole nauka odbywa się w klasach od pierwszej do ósmej szkoły podstawowej oraz liceum. Ponadto prowadzone są zajęcia w grupie "zerowej" oraz przedszkolnej.

Zmodernizowane sale lekcyjne mieszczą się w części budynku kościoła przy Lessingstrasse 19 w Wiesbaden. Wyposażenie klas dzięki staraniom Stowarzyszenia Pro Cultura oraz zaangażowaniu Rodziców systematycznie wzbogaca się w nowe pomoce dydaktyczne. 

Nasi uczniowie mają możliwość korzystania ze szkolnej biblioteki, uczestniczą też w szkolnych przedstawieniach teatralnych oraz w uroczystościach szkolnych. Staramy się, aby polska szkoła nie tylko była miejscem nauki, ale również przyjaznym centrum spotkań, wymiany doświadczeń i wsparcia. 

Zatrudnieni nauczyciele języka polskiego to wykwalifikowani pedagodzy z doświadczeniem w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dzięki temu każdy uczeń otrzymuje wsparcie adekwatne do indywidualnych możliwości. 

Organizacja roku szkolnego

Zajęcia lekcyjne dla każdego z poziomów realizowane są w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo, w godzinach popołudniowych, w terminach określonych w planie zajęć. Organizacja roku szkolnego odpowiada obowiązującemu w Hesji terminarzowi ferii i dni wolnych. Terminy i czas trwania zajęć mogą ulec zmianie w wypadkach losowych, jak np. choroba nauczyciela.

Świadectwa szkolne

W przyjętym przez nas modelu kształcenia szkoła pełni funkcję uzupełniającą do obowiązkowego nauczania w szkołach niemieckich, to znaczy – dziecko uczące się w naszej szkole nie wypełnia obowiązku szkolnego w rozumieniu niemieckiego prawa oświatowego. Uczniowie otrzymują świadectwa ukończenia nauczania na poziomie danej klasy. Oceny ze świadectwa na prośbę i wniosek Rodziców mogą zostać przepisane na świadectwo niemieckie (informacja zostaje uwzględniona w dziale Wahlunterricht, zajęcia dodatkowe).