Informujemy , że  nasza szkoła otrzymała dofinansowanie od Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków  Ministra Edukacji i Nauki w ramach trybu ciagłego INICJATYWY WSPIERAJCIE ZADANIA INSTYTUTU ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO IM. ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO 2023
Nazwa zadania publicznego: Wsparcie szkół polonijnych działających przy PMK i PMSZ w Niemczech 

Kwota dotacji w 2023 r. wynosi 6126,45 PLN 

Kwota dotacji w 2024 r. wynosi 6126.45 PLN

Data podpisania umowy:01.12. 2023 r.

Całkowita wartość zadania poblicznego:920272.22 PLN 

Zadanie publiczne Wspieranie szkół polonijnych działających przy PMK i PMSZ w Niemczech polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczeń i innych kosztów funkcjonowania placówki.

 

 

 

    

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Przyjaciele Polskiej Szkoły,

z radością pragniemy poinformować o dofinansowaniu naszej placówki przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Środki przekazane przez MEiN pomogą nam w realizacji naszych celów i dalszy rozwój Polskiej Szkoły. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy obciążeni comiesięcznym czynszem i bez tej pomocy przechodzilibyśmy cieżką próbę utrzymania kosztów naszej placówki. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni naszym Dobroczyńcom i serdecznie dziękujemy.

Drodzy Rodzice !!!!!

                     Kochane Dzieci !!!!!

Pragniemy podzielić się z Wami radosną wiadomością o dofinansowaniu naszej placówki przez Instytut Rozwoju 

Języka Polskiego im.Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu '' Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski .''

Nazwa zadania publicznego: Wspieranie szkół polonijnych działajacych przy PMK w Niemczech .

Całkowity koszt dofinansowania w roku 2023 opiewa na 15 047,00 PLN .

Kwota 9767,00 PLN jest już przeznaczona na rok 2024 . 

Dzięki wsparciu płynącemu z naszej Ojczyzny byliśmy  w stanie zorganizować piknik integracyjny dla naszych dzieci . Środki te pomogą nam  również

w opłatach administracyjnych i promocyjnych naszej szkoły.

Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność za okazaną  nam pomoc finansową.

„Mowa ojczysta to nie wybrane i dobrane dla dziecka
przepisy i morały, a powietrze, którym dusza jego oddycha”
Janusz Korczak

Polacy w Niemczech tworzą jedną z największych grup narodowościowych. Mimo gwarantowanego przepisami (Traktaty polsko-niemieckie z 1991 roku z załącznikami) prawa do nauki języka polskiego dostęp do lekcji języka polskiego w państwowych szkołach niemieckich jest ograniczony.

Co to oznacza dla Polaków pracujących i wychowujących w Niemczech dzieci? Polskie dzieci tracą nie tylko kontakt z językiem i literaturą polską. Tracą również poczucie tożsamości, łączności z polską tradycją i kulturą. Mogą stracić możliwość nieskrępowanej rozmowy w języku ojczystym z bliskimi mieszkającymi w Polsce. 

Rodzice świadomi są nieubłaganego i naturalnego procesu zapominania przez dzieci języka ojczystego i zastępowania go językiem kraju zamieszkania. Jednak integracja społeczna nie musi odbywać się kosztem utraty języka ojczystego! Migracja to życiowa szansa dwujęzycznego kształcenia dzieci pod warunkiem, że nauka języka polskiego i literatury polskojęzycznej nie zostanie zaniechana. Kompetentne, w mowie i w piśmie, posługiwanie się dwoma językami europejskimi oznacza dla dzieci w przyszłości lepsze szanse na europejskim rynku pracy. 

W odpowiedzi na zgłaszane przez Rodziców potrzeby edukacyjne dnia 19 sierpnia 2009 roku uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Pro Cultura Christiana została powołana Szkoła Polska przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden.

Ofertę nauczania kierujemy do dzieci czasowo przebywających w Niemczech, jak też do dzieci tutaj urodzonych lub pozostających na stałe. Program nauczania obejmuje naukę języka polskiego z elementami wiedzy o Polsce zgodnie z wymaganiami określonymi w „Podstawie Programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą”. 

Obecnie w szkole nauka odbywa się w klasach od pierwszej do ósmej szkoły podstawowej oraz liceum. Ponadto prowadzone są zajęcia w grupie "zerowej" oraz przedszkolnej.

Zmodernizowane sale lekcyjne mieszczą się w części budynku kościoła przy Lessingstrasse 19 w Wiesbaden. Wyposażenie klas dzięki staraniom Stowarzyszenia Pro Cultura oraz zaangażowaniu Rodziców systematycznie wzbogaca się w nowe pomoce dydaktyczne. 

Nasi uczniowie mają możliwość korzystania ze szkolnej biblioteki, uczestniczą też w szkolnych przedstawieniach teatralnych oraz w uroczystościach szkolnych. Staramy się, aby polska szkoła nie tylko była miejscem nauki, ale również przyjaznym centrum spotkań, wymiany doświadczeń i wsparcia. 

Zatrudnieni nauczyciele języka polskiego to wykwalifikowani pedagodzy z doświadczeniem w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Dzięki temu każdy uczeń otrzymuje wsparcie adekwatne do indywidualnych możliwości. 

Organizacja roku szkolnego

Zajęcia lekcyjne dla każdego z poziomów realizowane są w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo, w godzinach popołudniowych, w terminach określonych w planie zajęć. Organizacja roku szkolnego odpowiada obowiązującemu w Hesji terminarzowi ferii i dni wolnych. Terminy i czas trwania zajęć mogą ulec zmianie w wypadkach losowych, jak np. choroba nauczyciela.

Świadectwa szkolne

W przyjętym przez nas modelu kształcenia szkoła pełni funkcję uzupełniającą do obowiązkowego nauczania w szkołach niemieckich, to znaczy – dziecko uczące się w naszej szkole nie wypełnia obowiązku szkolnego w rozumieniu niemieckiego prawa oświatowego. Uczniowie otrzymują świadectwa ukończenia nauczania na poziomie danej klasy. Oceny ze świadectwa na prośbę i wniosek Rodziców mogą zostać przepisane na świadectwo niemieckie (informacja zostaje uwzględniona w dziale Wahlunterricht, zajęcia dodatkowe).

Szkoła Polska została powołana i pozostaje pod opieką Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego PRO CULTURA CHRISTIANa e.V. Podczas zebrania 11 członków założycieli Stowarzyszenia dnia 4 lipca 2009 r. zatwierdzony został Statut, wyznaczone zostały zadania i cele Stowarzyszenia, wybrany został Zarząd.

Stowarzyszenie funkcjonuje w ramach obecnego w Niemczech od października 1994 r. ogólnoniemieckiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. z siedzibą w Herdorf-Dermbach.

Misją Stowarzyszenia, podobnie jak misją dachowej organizacji, jest krzewienie znajomości języka i kultury polskiej wśród polskich emigrantów w Niemczech oraz budowanie świadomych, przyjaznych relacji polsko-niemieckich.

Skład Zarządu Stowarzyszenia Pro Cultura Christiana

 • Przewodnicząca- Katarzyna Poths
 • Wiceprzewodniczący -Piotr Cyga
 • Sekretarz Małgorzata- Lehmann
 • Skarbnik - Monika Szabat
 • Członek Zarządu- Krystyna Sobczyk 

Stowarzyszenie Pro Cultura Christiana zarejestrowane jest w Sądzie Grodzkim (ze statusem e.V. - eigetragener Verein), a także w Urzędzie Finansowym w rejestrze stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej (Gemeinnützigkeit).

ks. dr Adam Prorok
Założyciel  Szkoły Polskiej
przy PMK w Wiesbaden

„A niechaj narodowie wżdy postronni znają,
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”
Mikołaj Rej

Powyższe słowa ojca literatury polskiej Mikołaja Reja wybraliśmy jako motto Szkoły Polskiej przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden. W czasach wszechobecnej łaciny Mikołaj Rej chciał udowodnić i pokazać, że Polacy mają swą odrębną kulturę, tradycję i język, którym mogą się swobodnie posługiwać w piśmiennictwie. Dziś my, mieszkający z dala od Polski, lecz przyznający się do naszych korzeni i Ojczyzny, chcemy i możemy pielęgnować nasz język, kulturę i tradycje. W tym celu przy Polskiej Misji Katolickiej w Wiesbaden powołaliśmy w ramach Parafialnego Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego Pro Cultura Christiana Szkołę Polską, w której odbywają się lekcje języka polskiego oraz zajęcia w grupie przedszkolnej i "zerówce".

Nasze cele i zadania

 • nauka języka polskiego w oparciu o polski system edukacyjny,
 • przekazywanie wiadomości o Polsce, jej historii i geografii,
 • krzewienie kultury i tradycji polskich,
 • wychowywanie młodego pokolenia w duchu z nauką Kościoła rzymsko-katolickiego,
 • sławienie dobrego wizerunku Polski i Polaków za granicą oraz pielęgnowanie postaw patriotycznych,
 • umacnianie poczucia więzi z Polską oraz integracja środowiska Polaków za granicą,
 • popieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim.

Program nauczania w naszej szkole odpowiada standardom nauczania określonym w "Podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą". Dzięki temu dzieci powracające do kraju mogą kontynuować naukę języka polskiego w Polsce. Pragniemy rozbudzać i podtrzymywać w sercach dzieci i młodzieży szacunek i miłość do mowy ojczystej oraz doskonalić biegłość w posługiwaniu się językiem polskim, językiem naszych przodków.

Formularz zgloszenia dziecka

Formularz zgłoszenia dziecka do polskiej szkoły jest do pobrania poniżej w formacie PDF.

Plan lekcji w roku szkolnym 2022/ 2023

Poniedziałek
 • Klasa I - j. polski - godz. 15.30 - 17.05 - p. Ewa Giezek
 • Klasa IV - j. polski -  15.30 - 17.05 - p. Krystyna Maciejuk
Czwartek
 • Klasa II - j. polski - godz. 15.30 - 17. 05 - p. Krystyna Maciejuk
 • Klasa III - j. polski - godz. 15.30 - 17.05 - p. Barbara Pieknioczka
 • Klasa VI  - język polski - godz. 17.10 - 18.45 - p. Krystyna Maciejuk
 • Klasa VII/VIII  - język polski - godz. 17.10 - 18.45 - p. Barbara Pieknioczka

Zajęcia dla klasy V, z braku wystarczającej liczby chętnych odwołane.

Adres: Mainz-Kastel, Peter-Sander Straße 15  - I piętro

Nauczanie opiera się na zalecanej i opracowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie „Podstawie Programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą”. Poniżej zamieszczamy listę podręczników do nauki języka polskiego na rok szkolny 2017/2018. Prosimy o zapoznanie się z nią i zakup niezbędnych książek przed rozpoczęciem roku szkolnego.